Slagan A-Ö

Bostadsrättsföreningens från A till Ö


Anslagstavlor

Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningens information. All annan information måste godkännas av styrelsen.

Avgift
Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott. Din betalning ska vara föreningen tillhanda den på avin angivna förfallodagen. Avier för inbetalning skickas ut kvartalsvis i god tid före kvartalsskiftet av Thorell Revision.
Om du av något skäl har problem att betala avgiften i tid ska Thorell Revision kontaktas omgående på telefon 072-985 09 00.
Upprepade försenade inbetalningar av avgift kan utgöra grund för uppsägning av ditt medlemskap i föreningen.

Avfall
Föreningen tillhandahåller en god service när det gäller hushållsavfall och till viss del även grovsopor. Avfallshanteringen ställs bara till förfogande för dig som privatperson.
Miljöhuset:
Skyltar i miljörummet anger hur du ska källsortera.
Kommunen kan debitera straffavgift om inte reglerna följs.
Grovsoprummet i garaget:
Som grovsopor räknas allt som du normalt kan ta med dig vid flytt. OBS! Byggavfall, vitvaror och sanitetsporslin får ej slängas där. Vi förutsätter att du som kan ta med dig dina grovsopor till närmaste återvinningscentral gör det.
Miljöfarligt avfall, t.ex. kemikalier, motorolja, målarfärg och bilbatterier omhändertas inte av föreningen. Det måste deponeras på miljöstationer av dig.

Balkonger
Permanenta förändringar i exteriör får bara ske efter tillstånd av styrelsen. Det gäller t ex balkonger. Blomlådor får ej hängas på utsidan av balkongen.
Grillning får inte förekomma på balkongen p.g.a. brandrisken och olägenheten det medför för andra bostadsrättsinnehavare.
Mattor får inte skakas från balkongerna. Använd piskställningarna på gården.

Barnvagnar
Barnvagnar, rullatorer och andra skrymmande föremål får inte förvaras i trapphusen.
Dispens kan ges av styrelsen.

Bastu
Bastun ligger i källaren Rösgången 41. Du som bor i 37-an och 45-an använder källaringången på gaveln mot 37-an. Du kommer in med din lägenhetsnyckel.  Bastun är öppen kl. 8-21. Ljuset släcks kl. 21.30.
Du städar själv efter dig.

Brandvarnare
Styrelsen har låtit sätta upp brandvarnare i samtliga lägenheter. Dessa brandvarnare tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid avflyttning. Du ansvarar själv för att brandvarnarna fungerar.

Brevlåda
Bostadsrättsföreningen har en brevlåda i entrén Rösgången 37, 41 och 45.
Där kan du lägga frågor, förslag och idéer som gäller vår förening.

Cyklar
Det finns cykelställ på gården och cykelrum i källarplanen.
Låst cykelutrymme finns vid 41-an. Särskild kölista gäller. Meddela när du inte längre använder din plats. Flera står i kö. Ett låst cykelrum finns även längst bort i garaget. Ingen kölista.
Tänk på att utrymmet i cykelrummen är begränsat. Ta bort cyklar som inte används!

Elmätare
Elmätare finns för varje lägenhet men avläsningen är centralt placerad. Kontakta husvärden om du vill läsa av din egen mätare.

Fastighetsskötsel
Olika entreprenörer står enligt avtal, för föreningens skötsel. Viss skötsel såsom t ex gräsklippning och en del snöskottning sköts av husvärdarna.

Felanmälan
Felanmälan avseende fastigheten görs alltid till någon av husvärdarna. Telefonnummer finns på anslagstavlan och i hissen.

Fest
Tänk på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsakerna till klagomål i en bostadsrättsförening. Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta för dina grannar att du ska ha fest Se vidare under Störande ljud!

Fågelmatning
Det är förbjudet att mata fåglar på gården eller att göra det från fönster och balkonger.
Detta för att undvika nedsmutsning och skadedjur.

Försäkring
Bostadsrättsföreningen är gemensamt försäkrad med bostadsrättstillägg. Den försäkringen omfattar inte inventarier i din bostad. Du är skyldig att teckna en hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag.

Förråd
Alla lägenheter har förråd. Förråden finns dels på vindsplanet och dels i källarplanet. Förråden ska vara märkta med lägenhetsnumret. Utrymmet utanför förrådet får inte användas till förvaring.

Förverkad nyttjanderätt
Se våra stadgar!

Garage och p-platser
Föreningen har 31 garageplatser för bilar med infart belägen vid första rondellen på Rösgången samt 43 p-platser med eller utan elstolpar utanför fastigheterna. Samtliga p-platser fördelas efter föreningens kölista hos föreningens ansvarige för listan. Se anslagstavlan.

Grillning
Möjlighet till grillning finns i respektive pergola. Grillning på balkongerna är förbjuden..

Grovsoprum
Se under rubriken ”Avfall”.

Hissar
Fel på hissarna anmäls till någon av husvärdarna. Namn och telefonnummer finns i hissarna och i entréerna.

Husdjur
Det är förbjudet att rasta djur på gårdsplanen och i rabatterna.

Inbrott
Inbrott anmäler du till polisen. Informera också styrelsen. För att minimera denna risk är det viktigt att vi ser till att våra portar är stängda, att vi i möjligaste mån behåller portkoder för oss själva.

Julgranar
lämnas på återvinningscentralerna i Norrköping kommun.

Kabel-TV
Föreningen anlitar Com Hem som leverantör. Aktuell kanallista kan fås vid kontakt med Com Hem. Telefonnummer finns på fakturorna. Extra kanaler bekostas av den enskilde medlemmen.

Kodlås
Koderna för entréerna ändras med regelbundna mellanrum. Särskilt meddelande om ny kod utgår i god tid före ändring. Låt inte våra portkoder bli allmän egendom! Det är inte tillåtet att regelmässigt ställa upp dörrar till trapphus och källare.

Köksfläkt
Köksfläkten är ansluten till ett fastighetens ventilationssystem. Vid byte av köksfläkt:
kontakta husvärden för sakkunnig information. Endast kolfilterfläkt får användas.

Lås och nycklar
Har du låst dig ute och inte kan komma in i din lägenhet ring BB-gruppen nyckelkedjans
journummer 010-163 67 92. Vid förlust av lägenhetsnyckel anmäl till föreningens nyckelansvarige. Vid beställning av extra lägenhetsnyckel krävs en rekvisition.
Ansvarig se anslagstavlan.

Markiser
Uppsättning av markiser får inte ske.

Mattpiskning
Piskställningar finns på gården mellan Rösgången 37 och 41 samt vid 45. Piskning och borstning av mattor från balkonger och fönster är förbjudet.

Medlemsinformation
Medlemsinformation sker genom olika kanaler t ex Slagan-nytt och på anslagstavlan i entrén.

Motorcyklar/vespor/mopeder
Dessa fordon får inte förvaras i cykelrummen p.g.a. brandrisken. Det finns plats i garaget att hyra för vespor och motorcyklar (kölista). Angående mopeder tillfråga styrelsen.

Motionsrum
Motionsrum finns i källarplanet Rösgången 41. Öppettider kl. 8 – 21. Ingen förbokning.
Där finns redskap för konditions- styrke-och balansträning.
I anslutning till motionsrummet finns dusch och bastu.

Motioner
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar efter verksamhetsårets utgång

Nycklar
Se under rubriken ”Lås och nycklar”

Ohyra
Föreningen har försäkring för skador som uppkommer av skadedjur och dessutom avtal om sanering. Kontakta husvärden för vidare hantering.

Parabol/utomhusantenn
Får ej monteras. Vid frågor ska styrelsen kontaktas och deras anvisningar följas!

Parkeringsplats
Föreningen har 74 P-platser. Platserna fördelas efter särskild kölista.
Föreningens ansvarige se anslagstavlan.

Portar och trapphus
Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor hålls helt fria från föremål.

Renovering
Innan renovering påbörjas ska renoveringsansökan lämnas in. Kontroll av entreprenörerna görs då av styrelsen. Om entreprenörerna är godkända bifalls ansökan. Se även §15 i stadgarna.

Rökning
Rökning är förbjuden inom fastigheten. Gäller även lägenheter och balkonger.

Skyddsrum
Skyddsrum finns i källarplanet i uppgångarna Rösgången 37, 41 och 45. Skyddsrummen används i dag som lägenhetsförråd och cykelförvaring.

Stadgar
Stadgarna är de regler som gäller för föreningen och alla dess medlemmar. Dessa kan tillhandahållas av styrelsen.

Styrelsen
Anslag om styrelsen finns i varje entré och på vår hemsida.

Städning
Har Du synpunkter på städningen – skriv gärna ett brev till styrelsen.
Städning av tvättstugan är däremot varje användares skyldighet. Anvisningar för detta finns utanför varje tvättstuga.

Störande ljud
Det är oundvikligt att man ibland hör ljud från grannar i ett flerbostadshus. Tänk på att inte spela musik eller ha tv och radio på för högt. Undvik att borra på andra tider än mellan 08.00 och 20.00 vardagar och mellan 10.00 och 18,00 helgdagar. Mellan 22.00 och 07.00 får verksamhet som ger störande buller ej förekomma.
Var tolerant, men kontakta din granne om överträdelser sker ofta.
Vid upprepade störningar och olägenheter bör du kontakta styrelsen gärna skriftligen. Föreningen har inte någon egen störningsjour.

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt till tillträde till lägenheten för reparation och underhåll. Normalt aviseras detta en vecka i förväg. Du erbjuds då möjlighet att komma överens om tid för arbetets utförande, så att du kan närvara.
Den som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid ska meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till styrelsen för nödvändiga kontakter.

Tvättstuga
Tvättstuga, torkrum och mangelrum finns i källarplanet i all tre husen.
I 41-an finns även en stenmangel.
Du bokar tid på tavlan utanför tvättstugan. Högst en gång/vecka och hushåll.
Anslag om vad som gäller för dig som tvättar finns utanför tvättstugan.

Uthyrning
Se våra stadgar!

Vattenskada
Vid vattenskada i din lägenhet ska du omedelbart ta kontakt med både din husvärd och ditt försäkringsbolag.

Ventilation
Alla lägenheter är anslutna till ett fläktstyrt ventilationssystem. Du får inte på egen hand göra förändring i inställningen av de ventiler för till- och frånluft som finns i lägenheten. Det är absolut förbjudet att täppa till någon av dessa ventiler. Se till att frånluftventilerna i badrum och toalett hålls rena och öppna! Se också Köksfläkt.

Värme
Värmen tillförs lägenheterna med ett vattenburet system. Lägenhetens radiatorer får inte stängas in med möbler eller gardiner. Överdriven vädring under vintertid är slöseri med energi.

Årsredovisning 1/7 – 30/6
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Varje år görs ett bokslut för föreningen. Denna utdelas till alla medlemmar inför föreningens årsstämma, till vilken alla medlemmar kallas senast två veckor innan stämman.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls före utgången av november månad. Kallelse sker genom anslag i entréerna och genom utdelning av årsmöteshandlingar. Medlem kan väcka motion till årsstämman. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar efter verksamhetsårets utgång.

Överlåtelse av lägenhet
Du har rätt att sälja din lägenhet, men köparen måste godkännas av styrelsen. Styrelsen gör en kreditupplysning på alla som söker medlemskap i föreningen. En köpare kan nekas medlemskap om denne t ex uppvisar brister i sin betalningsförmåga. Det är därför inte tillåtet att göra upp en lägenhetsaffär utan styrelsens kännedom och medgivande. Styrelsen kan häva ett sådant ”köp”.

Övrigt
Har du frågor, idéer eller förslag kontakta styrelsen eller din husvärd.

Vem ansvarar för vad